TESİAD-Erasmus+ Türkçe’nin Öğretimi Konsorsiyumun Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları 2. Çağrı

  2021-2022 akademik yılı Erasmus+ TESIAD Konsorsiyumu Staj Hareketliliği kapsamında AB ülkelerinde “staj yapmak” isteyen öğrencilerimiz için başvuru süreci başlamıştır. TESİAD Staj Konsorsiyumu projesi, sadece Türk Dili bölüm öğrencilerine açık bir staj hareketliliği projesidir; genel kural ve kaideler açısından KA103 staj hareketliliği projesi ile aynıdır. KA103 Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği hakkında bilgi için lütfen Erasmus web sayfamızı inceleyiniz.

  Konsorsiyum kapsamında, sadece Türk Dili alanında eğitim gören öğrencilerin (lisans, yüksek lisans, doktora) başvuruları değerlendirmeye alınacaktır:

  • Eğitim Fakültesi (Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı ve Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı
  • Fen Edebiyat Fakültesi (Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)
  • Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Eğitimi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi)

  Başvuru Süreci ve Şartları:

  • Başvurular 28 Ekim 2021 tarihinde başlayacak; 11 Kasım 2021 mesai bitiminde son bulacaktır.
  • Kabul belgesi olmadan başvuru yapan ve hareketliliğe hak kazanan öğrencilerin Türkiye Maarif Vakfı’nın ve Yunus Emre Enstitüsü’nün, AB üyesi ve AB Aday ülkelerinde bulunan temsilciliklerinde staj yapabilmeleri öngörülmektedir.
  • Adaylar, kendi imkanları ile bulacakları kurumlarda da staj yapabilirler.
  • Programa tam zamanlı öğrenciler başvurabilir.
  • Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.
  • Kayıt donduran öğrenciler hareketlilikten yararlanamaz.
  • Programdan yararlanabilmek için başvuruda bulunacak olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin son transkript notları (GANO) 4 üzerinden en az 2,20 (100’lük sistemde karşılığı belirtilecek), yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise 4 üzerinden 2,5 olmalıdır.
  • Staj hareketliliği için yabancı dil baraj puanı, 100 üzerinden 50 olarak belirlenmiştir.
  • Eylül 2019’dan itibaren son iki yıl içinde Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yapmış olduğu yeterlilik sınavından (proficiency test) 100 üzerinden en az yukarıda belirtilen puanları almış olanlar, 22 Ekim 2021’de yapılacak olan yeterlilik sınavından ya da ÖSYM tarafından yapılan sınavlardan (YÖKDİL, YDS, vb.) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az yukarıda belirtilen puanları almış olanlar programa başvurabilirler. Söz konusu öğrenciler almış oldukları puanlara göre sıralamaya gireceklerdir. Eşdeğerlik tablosu için bkz. https://www.osym.gov.tr/TR,10358/esdegerlikler.html
  • Staj Hareketliliği için 10 kişilik kontenjan planlanmaktadır. Kontenjan dağılımı şu şekilde öngörülmektedir (Eğitim Fakültesi: 4, Fen Edebiyat Fakültesi: 2, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü: 4). Başvuru durumuna göre kontenjan dağılımı değişebilecektir.
  • Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler ve ağırlıklı puanlar:
  • Akademik başarı düzeyi: %50 (Toplam 100 puan üzerinden)
  • Dil seviyesi: %50 (Toplam 100 puan üzerinden)
  • Şehit ve Gazi çocuklarına +15 puan
  • Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
  • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında koruma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere (belgelendirmek kaydıyla) +10 puan
  • Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma +10
  • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
  • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
  • Daha önce hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama -10 puan
  • İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) -10 puan
  • Mazeretsiz BAİBÜ, Yabancı Diller Yüksekokulunun açmış olduğu Yeterlilik Sınavına katılmama -5 puan
  • Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: BAİBÜ, Erasmus Koordinatörlüğü tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama -5 puan
  • Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır.
  • Başvuru esnasında stajyeri kabul mektubu sunma+ 10 puan
  • Başvuru, 28 Kasım 2021 tarihinde aktif hale gelecek olan  http://uyg.ibu.edu.tr/erasmus-basvuru linkinden yapılacaktır.
  • Başvuruda bulunan öğrencilerin aşağıda belirtilen başvuru belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belgeleri eksik olan öğrencilerin başvuruları, değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Kabul mektubu (varsa)
  • Transkript (ÜBYS’den veya Öğrenci İşleri’nden temin edilecek)
  • Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Üniversitemiz Yeterlilik Sınav Sonucu ise, Yabancı Diller Yüksekokulu’nun sınav sonuç sayfasından temin edilecek)
  • Kimlik veya pasaport
  • Öğrenci Belgesi
  • Vesikalık fotoğraf
  • Hibe yetersizliğinden dolayı gidemeyecek olan öğrenciler, kendi maddi olanakları ile bu programdan yararlanabilir.
  • Seçim sonuçlarına itiraz edecek öğrencilerin itirazlarını sonuçların ilan edilmesinden sonra 10 gün içinde Erasmus Koordinatörlüğü’ne dilekçe yoluyla yapmaları gerekmektedir.
  • Staj Hareketliliği hibesi, TESİAD Konsorsiyumu 2020 bütçesinden karşılanacaktır.

   Staj Hareketliliği Kapsamı ve Önemli Bilgiler:

  • Staj faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.
  • “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.
  • Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.
  • Hareketliliğin staj faaliyeti olabilmesi için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir. Örneğin ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (AR-GE) şirketinde veya bir firmanın AR-GE biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir üniversite ya da araştırma merkezine yaptırttığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir.
  • Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz.
  • Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırma ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez.
  • Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Bütçe sınırlaması nedeniyle, hareketlilik süresi Seçim Komisyonu tarafından sınırlandırılabilir.
  • Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) için ikinci, lisans için dördüncü sınıf öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir.
  • Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.
  • Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir. Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez. Lisansüstü eğitim alıp tez döneminde olan öğrencilerin bir danışman eşliğinde yapacağı, kredi karşılığı olan ancak staj kapsamında olmayan çalışmalar için Öğrenme Hareketliliği –Öğrenim kapsamında faaliyete başvurmaları gerekmektedir.
  • Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

  – Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en )

  – AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.

  • Öğrenci Hareketliliğinde Süreler: Faaliyetler Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgarî ve azamî sürelere uygun olarak gerçekleştirilir.
  • Staj hareketliliğinde asgarî süre 2 tam ay, azamî süre 12 tam aydır. Azami süre, bütçe durumuna göre Koordinatörlük tarafından sınırlandırılabilir.
  • Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
  • Staj hareketliliğinde, staj yapılan işletmenin tatil sebebiyle kapalı olması durumunda stajın kesintiye uğraması söz konusu olabilir. Asgarî faaliyet süresinin sağlanabilmesi için staj yapılacak işletmenin kapalı olacağı tarihlerin önceden araştırılması gerekmekte, tatil süresi çıkartıldıktan sonra dahi asgarî sürenin sağlandığından emin olunması gerekmektedir. Hafta sonu tatilleri faaliyet süresinden çıkartılacak tatil süresi değildir.
  • Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet kabul edilmez ve hibe ödenmez.
  • Ödemede Kesinti Yapılması: Mevcut bilgi ve belgelerden, Öğrencinin gittiği kurumdaki resmî tatil günleri hariç, yani normal şartlarda öğrenim veya stajın devam etmesi gereken durumlarda 1 haftadan 7 (yedi) takvim gününden (hafta sonu dâhil) fazla süre ile misafir olduğu kurumdan (şehirden / ülkeden) ayrıldığı tespit edilmişse, bu durumda ayrı kaldığı günler için hibe ödemesi yapılamaz. Daha önce ödeme yapılmış olsa bile bu dönem için verilen hibenin iadesi talep edilir.
  • Zorunlu OLS sınavını gidiş öncesinde ve dönüşte almayan ve katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere %20’den az olmamak üzere kesinti uygulanır.
  • Katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere toplam hibenin %20’si tutarında kesinti yapılır.
  • Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez, başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.

  Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında, ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

  Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe

  Staj

  (Avro)

  1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık*, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan, 600
  3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya 400

   

  Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

  Önceki İçerikErasmus+ Dusk Konsorsiyumu Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları   
  Sonraki İçerikErasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru İlanı