Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Hakkında Duyuru

  18 Eylül 2019  tarihli  ve  30892  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Teknoloji  Odaklı  Sanayi  Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği ile Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin tek pencereden yönetilerek orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır. Bu program kapsamında Türkiye’nin sanayisine ve ticaretine yön veren katma değerli sektörlerde dışa bağımlılığı azaltmak, Türkiye’de üretilebilen nihai ürünün daha yüksek bir oranda yerli ara mamulle üretilmesini sağlamak, Türkiye’de sınırlı olan ya da hiç  bulunmayan bazı üretim yetkinliklerinin geliştirilmesi ile ileride  farklı sektörlerin gelişimine katkı sağlamak, sektörlerde ortak çalışma kültürünün  geliştirilmesi ile üretim teknolojileri, ekosistemini ve yetkinliklerini  bütün olarak geliştirmek, geleceğin teknolojileri üzerinde bugünden planlı bir şekilde  Ar-Ge ve üretim yetkinliklerimizi geliştirmek ve teknoloji geliştirme ve insan kaynağı kapasite ve yetkinliklerimizi geliştirmek hedeflenmektedir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programının ilk çağrısı olan Makine sektörü çağrısında ön başvurular 3 Ekim 2019 tarihi itibariyle www.hamle.gov.tr websitesi üzerinden alınmaya başlanmıştır.

  Ön- Başvuru süreci 6 Aralık 2019 tarihi itibariyle tamamlanmış olup, ön-başvurusu kabul edilmiş firmaların kesin başvuru süreci devam etmektedir. Çağrı planına ulaşmak için tıklayınız.

  Kesin başvurunun tamamlanmasını müteakiben değerlendirme süreçleri başlatılacak olup, değerlendirme faaliyetlerine devam edilebilmesi için çağrı takviminde öngörülen süre içerisinde Bakanlık tarafından atanan yetkilendirilmiş bağımsız danışmanlık firması tarafından hazırlanacak olan Bağımsız Değerlendirme Raporunun elektronik olarak Program Portalına yüklenmesi gerekmektedir.

  Bahse konu Tebliğinin 12 inci maddesinde belirtilen bağımsız değerlendirme raporu ve bağımsız danışmanlık firmalarının yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları tespit etmek üzere, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çerçevesinde yapılacak olan bağımsız değerlendirme işlemlerini kapsayan “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Bağımsız Değerlendirme Uygulama Usul Ve Esasları Genelgesi” yayınlanmıştır. Söz konusu genelgenin 6. Maddesinde Bağımsız Danışmanlık Firması ve Yetkilendirme bölümü altında Bağımsız danışmanlık firmalarında aranan şartlar belirtilmekte olup, Teknoloji  Odaklı  Sanayi  Hamlesi  Programı  kapsamında  başvuruda bulunan projeler için bağımsız değerlendirme raporu Bakanlık tarafından bu madde hükümlerine göre yetkilendirilmiş bağımsız danışmanlık firmaları tarafından yapılacaktır. Söz konusu madde kapsamında http://hamle.gov.tr/Home/HaberDetay/5 sayfasında yer alan ve genelgenin 7. Maddesinde geçen ve genelgenin 6 ncı Maddede belirtilen koşullara sahip danışmanlık firmaları genelge Ek 2’de yer alan başvuru formu ve belgelerle Ek 3’de yer alan taahhütnameyi de doldurarak Bakanlığa müracaat etmesi gerekmektedir.


  Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Program Yönetim Ofisi

  Önceki İçerikŞeb-i Arus’ un 746. Yılında Hz. Mevlâna
  Sonraki İçerikBAİBÜ, Çevreci Üniversiteler Arasında