5. Uluslararası Bolu Tarihi, Kültürü ve Köroğlu Sempozyumu

  26-28 Eylül 2014 tarihleri arasında üniversitemizde düzenlenecek olan 5. Uluslararası Bolu Tarihi, Kültürü ve Köroğlu Sempozyumunun bildiri yazım kuralları ve gerekli bilgiler duyurusu.

  Sempozyum Programı Kitapçığı (PDF)

  BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

  a.  Bildiri özeti en fazla 500 sözcük olmalıdır.
  b.  Araştırmaya dayalı bildiri özeti başlıklar halinde, problem durumu, amaç, yöntem (araştırma modeli, evren ve örneklem, kullanılan ölçme araçları, istatistiksel teknikler, vb.), bulgular, sonuçlar, öneriler ve anahtar sözcükleri içermelidir.
  c.  Bilim Kurulu’na sunulan bildirilerin kabul edilebilmesi için daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ya da başka bir bilimsel toplantıda sunulmamış olması gerekmektedir.
  d.  Bildiri hazırlama ve sunum dili Türkçedir.
  e.  Tablo ve şekillere ait başlıkların ilk harfleri büyük, diğerleri küçük olmalıdır.
  f.  Metin ya da notlar içinde yer alacak alıntılar yazar soyadı/soyadları ve yayın yılı olarak parantez içerisinde belirtilmelidir. Örnek: (Ercilasun 2004:45)
  g.  Kaynaklar bildirinin en son bölümünde yer almalı ve yazar soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Kaynakların yazımında APA (Style Manual 5th ed.) yazım biçimi benimsenmelidir.

  Konu Başlıkları
  1. Bolu Tarihi
  2. Bolu Kültürü
  3. Köroğlu
  Sempozyum Yeri: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü / Bolu
  Tel.: 0374 254 1000
  Tarih:  26-27-28 Eylül 2014
  Sempozyum Takvimi
  Sempozyum tarihi: 26-27-28 Eylül 2014
  Özetlerin son gönderilme tarihi: 1 Eylül 2014
  Bildirilerin tam metninin son gönderilme tarihi: Sempozyum günü teslim edilecektir.
  Sempozyum programının ilan tarihi: 15 Eylül 2014

  BİLDİRİ METNİ İLE İLGİLİ KURALLAR
  a. Bildiri özetleri 1 Eylül 2014 tarihine kadar tarihtebolusempozyumu@ibu.edu.tr adresine gönderilecektir.
  b. Bildiriler tam metin olarak en son 26 Eylül 2014 tarihine kadar  tarihtebolusempozyumu@ibu.edu.tr e-mail adresine gönderilmelidir.
  c. Sempozyum kitabında basılmak üzere gönderilecek bildirilerin yazımında uyulacak kurallar şöyledir: Bildiri metni; Türkçe başlık, İngilizce başlık, yazar adı (adları), adres ve e-mail bilgileri, 200- 250 kelimelik Türkçe ve İngilizce özet, anahtar kelimeler (en az üç tane) Türkçe ana metin ve kaynakları içermelidir. Yararlanılan kaynaklar metin içinde yer almalıdır. Bildiriler  Word dosyası halinde olmalı, Times New Roman karakterinde 12 punto ve 1.5 satır aralıklı olarak hazırlanmalıdır. Metin içinde kullanılan fotoğraflar CD’ye JPEG formatında ayrıca kaydedilmelidir.
  ç. Sempozyum için gönderilen bildirilerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir bilimsel toplantıda sunulmamış olması gerekmektedir.
  d. Özette, en üst bölümden başlayarak sırasıyla; özetin başlığı, yazarın akademik unvanı,adı ve soyadı, görev yaptığı kurum, elektronik posta adresi bilgilerine alt alta olacak şekilde yazılmalıdır. (varsa diğer yazarlar için de aynı işlemler tekrarlanmalıdır).
  e. Sayfanın yazım alanı soldan 3, sağdan 1,5, üstten 3, alttan da 2,5 cm olarak düzenlenmelidir.
  f. Bildirilerin yazımında Türk Dil Kurumu İmla Kılavuzu esas alınmalıdır.

  NOT: Sempozyuma yurtdışından katılan misafirlermizin yol giderleri Bolu Belediyesi tarafından karşılanacaktır.
  Yurtiçi katılımcılar yol ücretlerini kendi kurumlarından alacaklar, konaklama ve diğer ücretler AİBÜ tarafından karşılanacaktır.

  Önceki İçerik2015 Araştırma Altyapısı Proje Çağrısı
  Sonraki İçerikBigem’in Anısına Çam Fidanları Dikildi