BAİBÜ, Covid-19 Danışma Koordinasyon Kurulu 1. Toplantı Raporu ve Kararları

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 13.03.2020 tarih ve 73112577-000-E.21113 sayılı ve 16.03.2020 tarih ve 73112577-000-E.21280 sayılı duyuruları gereğince Yükseköğretim kurumlarında süreçlerin etkin ve dinamik olarak yürütülebilmesi için kurulan komisyonumuz (md.13), Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın HİM başkanlığında 16.03.2020 tarihinde saat 13.00’de 1. Toplantısını Rektörlüğümüzün senato salonunda gerçekleştirmiştir. Komisyonumuz YÖK Duyurusunun 13. maddesinde verilen görev gereğince öğrencilerle iletişim ve takip ve sisteminin gözden geçirilerek güncellenmesine akademik ve idari personel ile öğrencilerin kurumlarınca düzenli olarak gelişmeler hakkında bilgilendirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmuş ve YÖK Duyurusunun doğru anlaşılabilmesi ve istikrarlı uygulamaların gerçekleşmesi için toplanmıştır.

Komisyonumuz öncelikle Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve ülkemizi tehdit eden Covid-19 virüs salgını nedeniyle alınacak önlemlerin herkesin sorumluluğu altında olduğunu ve pandeminin tanımı gereği dünyanın hiçbir yerinde ve hiç kimseden bağımsızlaştırılamayacak bir sorun olduğu ifade edilmiştir. Bu nedenle virüsün yayılmaması için alınacak önlemler, her bir bireyin insanlık görevi olduğu, Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilen hususlara harfiyen uyulması gerektiği hususunun altı çizilmiştir.

Virüsün yayılmaması için alınacak önlemlerle ilgili olarak her türlü bilgi internet sayfamızda paylaşılmış ve Üniversitemiz bünyesindeki personelimize ve tüm öğrencilerimize ayrıca bildirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı tarafından birimlere gönderilen Genelge kapsamında ve daha sonra YÖK Genel Sekreterliği tarafından konunun aydınlatılmasına yönelik Duyurusunda bulunan hususlarla ilgili olarak açıklık ve yeknesak bir uygulamanın gerçekleştirilmesi için aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Bu düzenlemenin ve alınacak tedbirlerin amacı,

Covid-19 virüsü tehdidinin dikkate alınarak olası yayılmasını engellemek, risk grubunda bulunanlar başta olmak üzere personelimiz ve öğretim gören öğrencilerimiz arasındaki sosyal temas ve etkileşimi asgari düzeye indirmek; ülkemizi etkileyebilecek olası virüs ve alınacak önlemler ile ilgili olarak doğru, güvenilir ve hızlı bilgi akışı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda virüsle mücadele gerekçesi ile yapılan düzenlemelerin amacına ve ruhuna uygun bir biçimde değerlendirecek davranış modelleri oluşturulması hedeflenmektedir.

Bu amaç doğrultusunda, Komisyon tarafından Duyurunun tüm birimlerimizce doğru anlaşılması ve gerekli taleplerin aynı esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi için aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 • Üniversitemizde görev yapan akademik ve idari personelden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu müdürleri ile Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Fakülte/Enstitü/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Sekreterleri hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde bulunanlar ile hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı gruplar (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, Kronik hastalardan “hipertansiyon, Koroner kalp hastalıkları, Kronik akciğer hastalığı, Siroz ve İmmun süpressif tedavi alan hastalar”) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılacaktır. (İdari İzinli sayılacak personelin izinli sayılmasını gerektiren mazeretini bildirir rapor ve belgelerini Birim Amirine teslim etmesi gerekmektedir.)
 • Belirtilen sağlık sorunlarını belgeleyen yöneticilerin durumları rektörlükçe değerlendirilerek idari izinli sayılıp sayılmayacaklarına karar verilecektir.
 • Okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın akademik ve idari personelin yıllık izin taleplerinin karşılanmasına, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılmasına ilişkin hususlar ilgili birimlerin amirleri tarafından değerlendirilecektir. Keza Sağlık Hizmeti sunan personel dışındaki “diğer akademik ve idari personelin izin talepleriyle ilgili olarak mer’i mevzuat çerçevesinde işlem yapılması” ilgili birimlerin takdirindedir.

Bu hükümler gereğince iletilen izin taleplerinin değerlendirilmesi düzenlemenin amacına uygun bir şekilde yapılması gerekir. Birebir sosyal teması minimuma düşürmek amacı da dikkate alınarak bu taleplerin, idari faaliyetleri aksatmamak kaydıyla değerlendirmesi gerekir.

Personelimizin izin konusundaki taleplerinin işlerin devamı esasına göre değerlendirilmesi esastır. Bu nedenle talepte bulunacak kimselerin izin talepleri ile ilgili rapor vb. bir belgeyi sunması gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk İzin talebinde bulunan personele aittir.

 • Üniversitelerimizin Tıp Fakültesi Hastanesi/Diş Hekimliği Fakültesi/Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri/Mediko biriminde görev yapan bütün personelin yasal mazeretleri (evlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat) hariç yıllık izinleri durdurulmuştur.

Yurtdışında bulunan akademik ve idari personelin yurda dönüş tarihlerinden itibaren 14 gün evde tecrit oldukları sürede idari izinli sayılmaları uygulamasına devam edilecektir. Yükseköğretim kurumlarındaki birimlerin üst yöneticileri de dahil olmak üzere kanser, organ nakli gibi ciddi sağlık sorunları olan akademik ve idari personelin durumları rektörlükçe değerlendirilerek idari izinli sayılıp sayılmayacaklarına karar verilecektir.

 • Diş Hekimliği Fakültesi’nde acil vakalar dışında hasta kabulünün durdurulmasına karar verilmiştir.
 • Tüm eğitim-öğretim, akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları, uluslararası hafta vb. çeşitli kapsamdaki, akademik veya idari personel ya da öğrenci katılımlı bütün yurtdışı faaliyetlerinin (önceden planlanmış olanlar dahil) ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine, örgün eğitim programlarına devam eden tüm ön lisans ve lisans öğrencileri gibi sağlık, öğretmenlik, fen ve mühendislik programlarından staj ve uygulamalı eğitimleri olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin de eğitimlerine ara verilmesine karar verilmiştir.
 • Eğitime ve öğretime ara verilmesi sebebiyle, öğretim planı ve akademik takvimdeki olası yapılandırmalar ile ilgili alınmış bir karar henüz bulunmamaktadır. Bu konuda YÖK tarafından verilecek kararlara uygun davranılacaktır.
 • Kütüphanelerin bütün birimleri, personel ve öğrenci kantinlerine ait salonlar, yüzme havuzu, spor salonları kapatılmıştır.
 • Mengen ilçemizdeki öğrenci yurdunda kalan öğrencilerimiz Gölköy Kampüsü KYK yurduna nakledilecektir.
 • Personel yemekhaneleri insanlar arasındaki teması azaltmak amacıyla hizmet saatleri genişletilerek saat 11.30 – 14.00 arasında hizmet vermeye devam edecektir. Ancak üniversitemiz Diş Hekimliği Öğrenci Yemekhanesi hariç tüm öğrenci yemekhaneleri kapatılmış olup ihtiyaç halinde öğrencilerin personel yemekhanesini kullanmasına karar verilmiştir.
 • Üniversitemiz genelinde gerekli dezenfeksiyon çalışmaları düzenli olarak yapılmaktadır. El dezenfektanlarının temin edilmesi ve/veya ilgili birimlerimiz tarafından imkânlar dahilinde üretimin yapılmasının sağlanmasına karar verilmiştir.
 • Kullanım alanlarının kullanım yoğunluğuna göre havalandırılması için gerekli tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır.
 • Lisansüstü tez savunma, yeterlik sınavlarının sadece İBUZEM (Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) üzerinden koordineli olarak yapılmasına ya da iptal edilmesine karar verilmiştir.
 • Uzaktan öğretim programları eğitim öğretime devam etmektedir. Üniversitemizin mevcut uzaktan öğretim kapasitesinin mevcut koşullara göre geliştirilmesi ve uyumlaştırılması çalışmaları devam etmekte olup, bu konuda YÖK’ün alacağı kararlara uyulacaktır.
 • Halihazırda herhangi bir değişim programları çerçevesinde yurtdışında bulunan öğrencilerden yurda dönmek zorunda kalanların ders intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için senato kararı alınmıştır.
 • Yurtdışından ülkemize dönen Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler ve personel ile irtibata geçilip Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu “14 gün kuralına” uygun davranmaları ve toplu alanlardan uzak kalmaları konusunda bilgilendirilmelerin yapılması uygulamasının devam etmesine karar verilmiştir.
 • Tıp fakültesindeki intörlerin, intörnlük uygulamalarına devam etmesi yönündeki tavsiye kararının Üniversitemiz Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.
Önceki İçerikYurtdışına Çıkacak yada Yurtdışından Gelecek Öğrencilerimize Duyuru
Sonraki İçerikBAİBÜ’de Koronavirüse Karşı Kapsamlı Dezenfeksiyon Yapıldı